Protectia datelor cu caracter personal

 

NOTA de INFORMARE

privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

 

Stimate Client,

 

 

NIMAR KIDS S.R.L. (denumita in continuare ''NIMAR KIDS S.R.L.'' sau "Societatea"), o societate înființata in conformitate cu legislația din Romania, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/881/2011, Cod Unic de Inregistrare RO27963339 cu sediul social in Bucuresti,B-dul Unirii nr. 61, bl. F3, sc.2, et. 6, ap 601, sector 3, reprezentanta prin Nicoleta Meda Popa, in calitate de Operator de date cu caracter personal, prelucrează in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul general privind protecţia datelor"), datele dumneavoastră cu caracter personal cu buna credința si in realizarea scopurilor specificate in prezenta Nota de informare.

 

Aceste date cu caracter personal, aparținând dumneavoastră in calitate de client/reprezentant al clientilor nostri persoane juridice (denumit in continuare "persoana vizata"), au fost furnizate către NIMAR KIDS S.R.L. la data intitierii de catre dumneavoastra a relatiei cu NIMAR KIDS S.R.L. in vederea achizitionarii produselor Societatii.

 

 1. Datele cu caracter personal

 

Datele prelucrate sunt, dupa caz, urmatoarele:

 • numele si prenumele;
 • CIF in cazul persoanelor fizice autorizate;
 • sexul, marimea, codul produsului;
 • adresa de domiciliul/ reședințade corespondenta/ livrare;
 • telefonul, e-mailul;
 • cont bancar, date card bancar,
 • imagine video;
 • date utilizator online-shop;
 • semnătura.

 

 1. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

 

Aceste date sunt prelucrate de către NIMAR KIDS S.R.L. in următoarele scopuri:

a)      initierea si incheierea relației contractuale cu NIMAR KIDS S.R.L. pe baza cererii dumneavoastră de achiziționare a unui produs oferit de Societate, inclusiv prin realizarea comenzilor de produse, in temeiul art. 6 litera b) din Regulamentul General privind protecția datelor si conform art. 6 litera c) din Regulamentul General privind protecția datelor coroborat cu prevederile Codului Civil si alte prevederi legale speciale;

 

b)     pentru acordarea suportului clienților privind produsele NIMAR KIDS S.R.L., respectiv in interesul legitim al Societatii pentru imbunatatire a produselor si serviciilor NIMAR KIDS S.R.L., art. 6 alineat 1), litera f) din Regulamentul General privind protecția datelor;

 

c)      pentru solutionarea reclamatiilor clientilor NIMAR KIDS S.R.L., conform interesului legitim al Societatii de imbunatatire a produselor si serviciilor Societatii si in vederea indepliniri obligatiilor legale privind raspunsul la reclamatii conform art. 6 alineat 1) literele c) si f) din Regulamentul General privind protecția datelor coroborat cu legislatia speciala aplicabila;

 

d)     pentru realizarea raportărilor/furnizarii raspunsurilor la solicitarile instituțiilor de stat, conform art. 6 alineat 1), litera c) din Regulamentul General privind protecția datelor, respectiv pentru indeplinirea unei obligatii legale, coroborat cu prevederile legislației speciale aplicabile, respectiv pentru îndeplinirea activităților aferente controalelor autoritatilor de stat, cum ar fi ANAF, ANPC, ANSPDCP, etc.;

 

e)      realizarea si transmiterea declarațiilor către ANAF, precum si pentru respectarea obligatiilor Societatii de evidenta a operatiunilor contabile conform art. 6 alineat 1), litera c) din Regulamentul General privind protecția datelor si a Codului de Procedura Fiscala si a legislatiei speciale  aplicabile;

 

f)       pentru monitorizarea satisfacției clientului si a calitatii serviciilor si produselor achiziționate, in temeiul interesului legitim al imbunatatirii permanente a serviciilor si produselor Societatii, in conformitate cu art. 6 alineat 1) litera f) din Regulamentul General privind protecția datelor;

 

g)      in scopuri statistice, conform art. 6 alineat 1), litera f) si art. 89 din Regulamentul General privind protecția datelor;

 

h)     pentru asigurarea pazei si protecției bunurilor si persoanelor, in conformitate cu art. 6 alineat 1), litera f) si litera c) din Regulamentul General privind protecția datelor si potrivit Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecția persoanelor;

 

i)       pentru realizarea rezervărilor produselor NIMAR KIDS S.R.L., in baza solicitării dumneavoastră, conform art. 6 alineat 1), litera a) din Regulamentul General privind protecția datelor;

 

j)       pentru scopuri de marketing, prin utilizarea mijloacelor de comunicare, respectiv email, sms, fax, in baza acordului dumneavoastră, in conformitate cu art. 6 alineat 1) litera a) din Regulamentul General privind protecția datelor, cum ar fi pentru primirea de newsletter-uri si alte comunicări comerciale, pentru promovarea produselor si serviciilor  NIMAR KIDS S.R.L..

 

 1. Durata prelucrării datelor cu caracter personal

 

Prelucrarea (inclusiv stocarea) se realizează in funcție de calificarea actelor conținând date cu caracter personal ca fiind documente justificativ contabile pe o perioada de 10 ani, respectiv pe o perioada  de 3 ani (așadar pe perioada termenului de prescripție) pentru celelalte documente.

 

 

Prelucrarea datelor in scop de marketing va avea loc pana la retragerea de catre dumneavoastră a consimtamantului acordat in acest scop. In situația in care va retrageți consimtamantul de marketing direct, datele dumneavoastră nu vor mai fi prelucrate in acest scop, din momentul retragerii consimtamantului.

 

Durata înregistrării înregistrărilor video, captate de camerele video de supraveghere menționate la punctul 2, litera j) este de 30 de zile de la data realizării acestora.

 

 

 1. Persoanele Împuternicite. Destinatarii datelor. Operatori asociati.

 

Datele cu caracter personal pot fi transmise către persoana vizata, reprezentanții persoanei vizate, alte companii din același grup cu NIMAR KIDS S.R.L., respectiv NIMAR UNIVERS S.R.L., partenerii contractuali cum ar fi notari, avocați, consultanți, prestatori de servicii ( de ex. de curierat, de mentenanta aplicatii web, de transport, de arhivare), contabili, ținuți de obligația de confidențialitate cu privire la datele transmise.

 

Lista completa a persoanelor imputernicite si altor parteneri:

- URGENT CARGUS

- FAN COURIER

- POSTA ROMANA

- EU PLATESC

- ALPHA BANK

- AVANTICART

 

De asemenea, datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite către autoritățile de stat conform competentelor acestora si legislației aplicabile, cum ar fi ANAF, Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, ANPC etc.

 

 

 1. Transferul Internațional

 

In cazul in care datele dumneavoastră se vor transfera către alte societati / entitati din alte ţări in afara UE/EEA, veți fi informat si se vor aplica garanțiile prevăzute de art. 44-49 din Regulamentul General privind protecția datelor.

 

 1. Necesitatea prelucrării datelor cu caracter personal

 

In situația in care va opuneți prelucrării de date in scop statistic conform punctului 2) litera i), va informam ca aceasta opțiune va fi analizata si, in funcție de situația particulara a dumneavoastră, veți primi un răspuns conform art. 21 din Regulamentul General privind protecția datelor, obiecțiunea dumneavoastră pentru o asemenea operațiune, neavând un efect asupra continuării relației contractuale cu Societatea.

 

In situația in care nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal in scopul obținerii opiniei dumneavoastră cu privire la serviciile si produsele oferite sau achiziționate conform punctului 2) litera g), respectiv in situația in care nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal in scop de marketing, astfel cum s-a menționat in prezentul document de informare a dumneavoastră, relația contractuala dintre dumneavoastră si NIMAR KIDS S.R.L. nu va fi afectata in nici un fel.

 

Mentionam ca in situatia in care consimtamantul dumneavoastra este necesar pentru operatiunea de prelucrare a datelor, acesta va fi obtinut printr-un document / actiune separata.

 

 

Aveți dreptul de a va retrage oricând consimtamantul in cazul in care pentru realizarea operatiunii de prelucrare este necesar consimtamantul dumneavoastră conform art. 7 din Regulamentul General privind protectia datelor. Retragerea consimtamantului  nu afecteaza legalitatea prelucrarii efectuate in baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.

 

 1. Drepturile persoanei vizate

 

In calitate de persoana vizata, aveți următoarele drepturi cu privire exclusiva la datele dumneavoastră cu caracter personal, prevăzute de Regulamentul General privind protecția datelor:

a.       dreptul de acces la date conform art. 15;

b.      dreptul de rectificare a datelor, conform art. 16;

c.       dreptul de ștergere a datelor, conform art. 17;

d.      dreptul la restricționarea datelor, conform art. 18;

e.       dreptul la portabilitatea datelor, conform art. 20;

f.        dreptul de a obiecta, conform art. 21;

g.      dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare, conform art. 22;

h.      dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și justiției.

 

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, transmisa către NIMAR KIDS S.R.L.  la adresa Calea Vitan nr. 242, etaj 4, sector 3 Bucuresti sau pe email office@ddstepromania.ro.

 

 

În cazul în care veți adresa o solicitare privind exercitarea drepturilor dumneavoastra privind protecţia datelor, NIMAR KIDS S.R.L. va răspunde acestei solicitări în termen de 15 zile de la primirea acesteia de către noi, conform Legii 677/2001, pana la data de 25 mai 2018, iar după aceasta data, în termen de 30 zile de la primirea solicitării de către NIMAR KIDS S.R.L., în condiţiile prevăzute de Regulamentul general UE 2016/679 privind protecţia datelor.

 

Operatorul de date cu caracter personal garantează faptul ca prelucrează datele dumneavoastră in condiții de legitimitate, implementând totodată masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru asigurarea integrității si confidențialității datelor conform art. 25 si 32 din Regulamentul General privind protecția datelor.

 

Menționam ca aceasta Nota de informare este realizata in conformitate cu articolul 13 din Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulament General privind protectia datelor), nefiind transmisa in scop de colectare a consimtamantului dumneavoastră pentru operațiunile de prelucrare menționate. In situația in care este necesar acordul dumneavoastră pentru operațiunile de prelucrare, acesta a fost exprimat in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date, fie separat in conformitate cu Regulamentul General  privind protectia datelor.

 

 

 

In situația in care aveți nelămuriri privind conținutul acestei Note de informare, va rugam sa contactați NIMAR KIDS S.R.L. la adresa Calea Vitan nr. 242, etaj 4, sector 3, Bucuresti sau pe email office@ddstepromania.ro

 

 

  Produsul a fost adaugat in cos